ลีโอนาร์ไดต์

     ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เป็นชั้นดินที่ปนอยู่กับถ่านหินจะมีลักษณะนุ่มไม่แข็งตัวจะมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงดำโดยจะพบ ลีโอนาร์ไดต์ ได้ตามแหล่งถ่านหินที่มีความลึกไม่มาก ลีโอนาร์ไดต์ เกิดขึ้นจากการสลายตัวของซากพืชและซากสัตว์ โดยกระบวนการทางเคมี และ ชีวภาพ ลีโอนาร์ไดต์ ความแต่กต่างกันของ ลีโอนาร์ไดต์ อยู่กับแหล่งต้นกำเนิดและ ลีโอนาร์ไดต์ จะมีลักษณะที่คล้ายกับถ่านหินลิกไนต์ จะพบบริเวณลอยต่อเนื่องกันกับชั้นถ่านหินลิกไนต์ การเกิด ลีโอนาร์ไดต์ จะแบ่งเป็น 2 ทฤษฎี คือ 
     1.การเกิดขึ้นระหว่างการบวนการเกิดถ่านหินลิกไนต์ ( 
Lignite ) และมีการย่อยสลายเกิดร่วมด้วย ถ่านหิน ลิกไนต์ กับ ลีโอนาร์ไดต์ จะมีความแตกต่างกันทางเคมีตรงที่ว่า ถ่านหินลิกไนต์ จะมี ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ แต่ ลีโอนาร์ไดต์ จะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 30-35 เปอร์เซ็นต์
     2.การเกิดจากการผุพังตามธรรมชาติ ของถ่านหินที่ถูกยกตัวขึ้นมาในระดับตื้นหรืออยู่เหนือผิวดินขึ้นมาถูกออกซิไดซ์โดยอากาศตามธรรมชาติ
องค์ประกอบของแร่ที่พบใน ลีโอนาร์ไดต์
1.ยิปซั่ม
2.แคลไซต์
3.โคลิไนต์
4.มัสโคไวต์
5.ซิลิก้า
6.เหล็ก
     ปัจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้มีความสมบูรณ์น้อยลงเนื่องด้วยสาเหตุการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นเวลานานติดต่อกัน หรือ การใช้ปุ๋ยเคมี ที่ผิดวิธี โดยใช้เคมีอย่างเดียวไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มาผสมผสานเพื่อปรับปรุงบำรุงดินไปในตัว จึงได้มีการนำ ลีโอนาร์ไดต์ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ใช้ในวงการเกษตรได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างสารประกอบที่ได้จาก ลีโอนาร์ไดต์
 (Leonardite)
1.กรดฮิวมิค 
2.กรดฟูลวิค
3.ฮิวมิน